REGULAMIN BALTIC DRIVE&FLY FESTIVAL

Niniejszy dokument obowiązuje wszystkich Uczestników i Wystawców imprezy Baltic Drive&Fly Festival organizowanej przez Nadmorski Park Kultury Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. 1 maja 39, 71-627 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0001092016, REGON: 528016570, NIP: 6711860303.

 

§ 1. DEFINICJE

 

Bilet Uczestnika - dokument imienny lub na okaziciela mający formę drukowaną lub elektroniczną (PDF) zgodny z danymi dostarczonymi przez Klienta dający jednorazowe uprawnienie określonego Uczestnika do jednorazowego wejścia na BD&FF.

 

Bilet Wystawcy - dokument imienny mający formę drukowaną lub elektroniczną (PDF) zgodny z danymi dostarczonymi przez Klienta dający jednorazowe uprawnienie określonego Wystawcy do jednorazowego wejścia na BD&FF.

 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 

Baltic Drive&Fly Festival ( nazwa skrócona BD&FF )- impreza masowa o tematyce motoryzacyjnej i muzycznej przeprowadzaną pod nazwą BALTIC DRIVE&FLY FESTIVAL 2024  w dniach 15.08.2024 – 18.08.2024 na lotnisku w Podczelu k. Kołobrzegu

 

Organizator - Nadmorski Park Kultury Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. 1 maja 39, 71-627 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0001092016, REGON: 528016570, NIP: 6711860303.

 

Służby informacyjne - osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa działające w czasie BD&FF na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie BD&FF, w szczególności informując o przyjętych przez Organizatora rozwiązaniach organizacyjnych. Członkowie Służb Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.

 

Służby Porządkowe - powołane przez Organizatora osoby agencji ochrony osób lub mienia, legitymujące się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie BD&FF, w tym uprawnionych do kontroli Uczestników do wstępu na BD&FF Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.

 

Siła Wyższa - okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Organizator nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza kontrolą Organizatora, w tym m.in.: pogoda uniemożliwiająca organizację BD&FF, zawalenie, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub zwiększona ilość zachorowań i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych (np. koronawirus) lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, decyzja organów śledczych, administracji samorządowej lub rządowej, zaistniałe w czasie BD&FF, jak i w okresie poprzedzającym BD&FF, gdy uniemożliwia to organizację BD&FF lub uniemożliwia kontynuowanie BD&FF zgodnie z harmonogramem

 

Uczestnik - osoba fizyczna uczestnicząca w BD&FF na podstawie ważnego, imiennego lub bezimiennego Bilet. Uczestnikiem BD&FF może być osoba pełnoletnia i małoletnia pod opieką osoby dorosłej (pełnoletniej) po nabyciu Biletu zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej.

 

Ustawa  - ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. z dnia 14 września 2018 r. z późn. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1870);

 

Wystawca – osoba fizyczna lub prawna posiadająca wykupiony Bilet Wystawcy upoważaniający do wjazdu na teren BD&FF i zorganizowania swojego stanowiska wystawowego na zasadach ustalonych przez Organizatora.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin jest wydany przez Organizatora imprezy pod nazwą BD&FF, która odbędzie się w dniach 15.08.2024 – 18.08.2024r. w Podczelu k. Kołobrzegu. W godz. 8.00 do 24.00 ;
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników i Wystawców BD&FF oraz innych osób nieposiadających statusu Uczestnika i Wystawcy, którzy w czasie trwania BD&FF będą przebywać na terenie, na którym organizowany jest BD&FF. Uczestnicy, Wystawcy oraz inne osoby przebywające na BD&FF są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu, a także Ustawy. Ponadto, Uczestnicy i Wystawcy zobowiązują się dbać o dobre imię i nie naruszać dóbr osobistych Organizatora lub działać na szkodę Organizatora.
 3. Niniejszy Regulamin określa:
  a. zasady ogólne dotyczące zachowania się Uczestników na BD&FF;
  b. zasady dotyczące Wystawców;
  c. prawa i obowiązki Uczestnika, Wystawców i Organizatora;
  d. zasady organizacji BD&FF;
  e. zasady odwołania BD&FF;
  f. zasady bezpieczeństwa podczas BD&FF
  g. zasady funkcjonowania Służb Informacyjnych oraz Służb Porządkowych.
 4. Każda osoba przebywająca na terenie BD&FF jest zobowiązana do przestrzegania zasad Regulaminu i poprzez wejście na teren BD&FF jednocześnie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 

§ 3. WSTĘP NA TEREN BALTIC DRIVE&FLY FESTIVAL

 

 1. Wstęp na teren BD&FF przysługuje osobie posiadającej Bilet Uczestnika lub Bilet Wystawcy z odpowiednim uprawnieniem oraz dokument w postaci dowodu osobistego lub paszportu potwierdzający spełnienie warunku pełnoletności (w rozumieniu postanowień Regulaminu sprzedaży biletów), który w momencie wejścia na teren BD&FF zostanie odznaczony jako użyty w systemie elektronicznym Organizatora. Ponowne użycie Biletu Uczestnika lub Biletu Wystawcy nie będzie możliwe, co oznacza, że osoba opuszczająca teren BD&FF nie będzie mogła ponownie przekroczyć bramek wejściowych.
 2. W przypadku Biletów Uczestnika na okaziciela, osoba będzie zobowiązana okazać Bilet, w przypadku Biletów Uczestnika lub Biletów Wystawcy imiennych w celu identyfikacji danych osobowych osoba będzie zobowiązana do przedstawienia dokumentu ze zdjęciem. Dane wprowadzone na Bilecie Uczestnika i Bilecie Wystawcy będą weryfikowane przez Organizatora podczas wstępu Klienta na teren BD&FF. Organizator zastrzega, że może odmówić wstępu osobie, której dane dla danego Biletu Uczestnika lub Biletu Wystawcy nie są zgodne z okazywanym dokumentem tożsamości lub osobie, która odmawia okazania dokumentu tożsamości.
 3. Bilet Uczestnika oraz Bilet Wystawcy upoważnia do korzystania z pełnej infrastruktury udostępnionej odpowiednio Uczestnikom i Wystawcom w zakresie wykupionego biletu. W szczególności Uczestnicy i Wystawcy mogą uczestniczyć w części wystawowej BD&FF oraz planowanej w godzinach wieczornych części rozrywkowej (koncerty). Ponadto Uczestnicy i Wystawcy mogą korzystać z przygotowanych przez Organizatora atrakcji towarzyszących tj. konkursów, loterii, spotkań, pokazów oraz innych punktów programu zaplanowanych przez Organizatora.
 4. Osoby nieposiadające ważnego Biletu Uczestnika lub Biletu Wystawcy oraz dokumentu tożsamości w postaci dowodu osobistego lub paszportu nie będą upoważnione do wstępu na teren BD&FF. Osobom takim nie przysługuje zwrot ceny Biletu oraz zwrot innych kosztów w szczególności: zwrot kosztów podróży, noclegów, ani innych kosztów poniesionych w związku z planowanym udziałem w BD&FF.
 5. Każdy z Uczestników i Wystawców zobowiązany jest zachować posiadane bilety przez cały czas przebywania na terenie BD&FF. Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia biletów w każdym czasie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo:
  a. do rotacyjnego wpuszczania Uczestników i Wystawców na teren BD&FF w celu zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom i Wystawcom;
  b. do ograniczenia liczby Uczestników i Wystawców w przypadku wystąpienia ograniczeń liczby uczestników imprez masowych w związku z wprowadzeniem stosownych aktów prawnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób, dostosowując liczbę uczestników do przepisów obowiązujących w dniu BD&FF.
 7. Niedopuszczalnej jest rozporządzenie żadnego rodzaju biletem na rzecz osób trzecich, zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, w szczególności odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne, chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią zgodę. W przypadku stwierdzenia naruszeń Organizator zastrzega sobie prawo do odbioru prawa wstępu Uczestnika lub Wystawcy na teren BD&FF.
 8. W przypadku, gdy w BD&FF zamierza wziąć udział osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletu Uczestnika/ Biletu Wystawcy.
 9. Organizator zastrzega prawo, zgodnie z przepisami Ustawy, odmówić wstępu na teren BD&FF albo nakazać niezwłoczne jego opuszczenie:
  a. osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy;
  b. osobom, które odmawiają poddania się czynnościom:

  • sprawdzenia uprawnień do przebywania na terenie BD&FF;
  • wylegitymowania w celu ustalenia ich tożsamości oraz stwierdzenia pełnoletności;
  • okazania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, w szczególności broń, ostre narzędzia, zakazane prawem substancje, alkohol. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych stanowi uprawnienie Służb Porządkowych;
  • umożliwienia Służbom Porządkowym stwierdzania uprawnień osób do przebywania na terenie BD&FF;
  • niezastosowania się do wezwania ich do opuszczenia BD&FF;
  • niezastosowania się do poleceń Służb Porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem;
  • osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  • osobom posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe nabyte z innych miejsc niż wyznaczone przez Organizatora, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
  • osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
  • osobom nie posiadającym ważnego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w BD&FF;
  • osobom noszącym buty o metalowych zakończeniach;
  • osobom, których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację;
  • osobom posiadającym szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.;
  • osobom nie posiadającym dokumentu tożsamości;
  • osobom, które swoim zachowaniem lub wypowiedziami narażają Organizatora lub partnerów Organizatora na utratę dobrego imienia lub naruszają dobra osobiste Organizatora lub działają na szkodę Organizatora.

 

 1. Uczestnikowi lub Wystawcy który posiada przy sobie przedmioty niedozwolone, zostaną one zabrane i zniszczone lub przechowane w depozycie w zależności od wyboru Uczestnika/Wystawcy. Zniszczenie przedmiotów odbywa się na wyłączny koszt Uczestnika/Wystawcy. Przechowanie w depozycie wiąże się z poniesieniem przez Uczestnika/Wystawcę dodatkowego kosztu w wysokości określonej w punkcie depozytu.
 2. Depozytowi nie podlegają przedmioty niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu innych osób imienia oraz nielegalne. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy zdeponowania danego przedmiotu bez uzasadnienia. Z uwagi na ograniczoną powierzchnię punktu depozytu, możliwość zdeponowania rzeczy może być ograniczona.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez Uczestników/Wystawców na Terenie BD&FF.
 4. Organizator za pośrednictwem Służb Porządkowych otworzy bramki wejściowe dla Uczestników nie wcześniej niż o godz. 10.00. Organizator zastrzega możliwość zmiany godziny otwarcia bramek wejściowych.

 

§ 4 ZASADY DOTYCZĄCE WYSTAWCÓW

 

 1. Warunkiem uzyskania statusy Wystawcy jest nabycie Biletu Wystawcy na warunkach określonych w Regulaminie oraz uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym przez Organizatora terminie Formularza Wystawcy zgodnie z wzorem udostępnionym przez Organizatora.
 2. Informacje o otwarciu bram wjazdowych dla Wystawców zostaną podane Wystawcom oddzielną korespondencją
 3. Organizator zastrzega, że Bilety Wystawcy są biletami limitowanymi w ściśle określonej liczbie. Po wyczerpaniu puli Biletów Wystawcy ich nabycie nie będzie możliwe.
 4. Organizator udostępnia Wystawcy powierzchnię, na której Wystawca może zorganizować swoje stoisko. Organizatorzy nie odpowiadają za indywidualny sposób aranżacji powierzchni wystawienniczej przez Wystawców.
 5. Wystawca jest obowiązany do urządzenia stoiska w sposób uwzględniający zasady bezpieczeństwa wynikające z Regulaminu oraz Ustawy. Wystawca zobowiązany jest do zorganizowania stoiska wyłącznie na powierzchni wyznaczonej dla niego przez Organizatora. Organizator zastrzega, że może dokonywać modyfikacji aranżacji powierzchni stoiska w szczególności ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa Uczestników i Wystawców lub innych uzasadnionych przypadkach.
 6. Wystawca zobowiązany jest do zorganizowania stoiska tematycznego w zakresie tematu BD&FF. Organizator zastrzega, że będzie weryfikował tematykę stoiska wystawcy i w przypadku gdy będzie ona znacząco odbiegająca od tematu BD&FF może żądać usunięcia elementów stoiska niezgodnych z tematem BD&FF.
 7. Organizator zastrzega, że może żądać w trybie natychmiastowym usunięcia stoiska Wystawcy w całości, a także w poszczególnych częściach, które będzie:
  a. naruszało ogólnie przyjęte normy obyczajowe;
  b. posiadało treści sprzeczne z obowiązującym prawem;
  c. naruszało dobra osobiste lub prawa innych podmiotów;
  d. naruszało bezpieczeństwo Uczestników i innych Wystawców;
 8. W przypadkach określonych w §4 ust. 5 Organizator w chwili podjęcia decyzji o usunięciu stoiska Wystawcy w całości lub poszczególnych jego części nie ponosi odpowiedzialności finansowej przed Wystawcą. W szczególności Wystawca nie jest uprawniony do zwrotu ceny Biletu Wystawcy.
 9. Każdy Wystawca obowiązany jest zabezpieczyć na własny koszt eksponaty, urządzenia i sprzęt znajdujący się na stoiskach przed szkodami i ubytkami.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawcy powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatorów.
 11. Wystawca w obrębie swojego stoiska jest uprawniony do prowadzenia akcji promocyjnych, pokazów oraz innych przygotowanych przez niego form eksponowania przygotowanych przez niego materiałów. Wszelkie działania prowadzone przez Wystawcę poza terenem swojego stanowiska wymagają uprzedniej zgody Organizatora.
 12. Wystawca jest zobowiązany poinformować Organizatora o wszelkich zmianach dokonywanych na stoisku, a nie zgłaszanych wcześniej Organizatorowi. Wystawca jest zobowiązany do informowania w szczególności o zmianach, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo Uczestników i innych Wystawców.
 13. Organizator zapewnia wystawcy wyznaczoną powierzchnię na której Wystawca może zorganizować swoje stoisko oraz obsługę informacyjną.

 

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW I WYSTAWCÓW. DZIAŁANIA ZAKAZANE

 

 1. Na teren BD&FF zakazane jest:
  a. używanie profesjonalnego sprzętu rejestrującego audio-video za wyjątkiem aparatów fotograficznych: aparatów cyfrowych o matrycy do 10 MPix oraz tradycyjnych amatorskich aparatów kompaktowych i telefonów komórkowych posiadających funkcje rejestrowania audio-video. Niedozwolone jest wnoszenie sprzętu foto mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, np. lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych, aparatów z wymienną optyką itd. oraz akcesoriów typu „selfie-stick”. Zdjęcia i nagrania wykonane podczas BD&FF mogą być użyte wyłącznie na użytek prywatny.
  b. wnoszenie niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac, gazu łzawiącego, paralizatorów, materiałów wybuchowych i materiałów pirotechnicznych;
  c. wnoszenie alkoholu i środków odurzających, w tym środków psychotropowych,
  d. wnoszenie własnych napojów innych niż zawierających alkohol, chyba, ze zostały zakupione w strefach gastronomicznych na teren BD&FF;
  e. żywności, chyba, ze została zakupiona w strefach gastronomicznych na terenie BD&FF;
  f. wnoszenie zamkniętych paczek, pakunków itd.
  g. wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych zagrażających, albo których niewłaściwe użycie zagraża życiu i zdrowi ludzkiemu;
  h. dronów;
  i. selfie sticków;
  j. wnoszenie płynów w szklanych butelkach, w tym perfum lub innych twardych opakowaniach;
  k. poruszanie się pojazdami silnikowymi poza wytaczanymi do tego przez Organizatora drogami i placami;
  l. bezwzględny zakaz poruszania się pojazdami silnikowymi pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku złamania tego zakazu Organizator bezzwłocznie poinformuje odpowiednie służby (Policję);
  m. organizowanie niezgłoszonych uprzednio do Organizatora konkursów, licytacji itp.
  n. przekraczanie prędkości powyżej 5km/h z wyjątkiem miejsc specjalnie wyznaczonych i oznakowanych przez Organizatora;
 2. Powyższa lista nie ma charakteru wyczerpującego. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do przedmiotów wnoszonych przez Uczestników/ Wystawców lub zachowań Uczestnika/Wystawcy, odpowiedni członek Służby Informacyjnej lub Służby Porządkowej będzie uprawniony do podjęcia decyzji o dalszym pozostaniu Uczestnika/Wystawcy na ternie BD&FF. Członkowie Służb Informacyjnych i Służb Porządkowych są uprawnienie do wezwania organów państwowych w celu zachowania bezpieczeństwa Uczestników/ Wystawców BD&FF.
 3. Wystawcy wjeżdżający na teren BD&FF pojazdami silnikowymi są obowiązani do przestrzegania prawa o ruchu drogowym, posiadania wymaganych prawem dokumentów i okazania ich na żądanie Organizatora.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia napojów alkoholowych na teren BD&FF.
 5. W przypadku odmowy wstępu na teren BD&FF lub przebywania na nim Uczestnikowi/Wystawcy z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu, w szczególności z powodu próby wniesienia napojów alkoholowych, Uczestnik/Wystawca może zostać pozbawiona prawa wstępu na teren BD&FF. W takim przypadku nie przysługuje Uczestnikowi/Wystawcy prawo zwrotu należności za Bilet.
 6. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie BD&FF.
 7. Zabronione jest tarasowanie, zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
 8. Uczestnicy i Wystawcy nie mogą prowadzić na terenie BD&FF żadnej działalności reklamowej i marketingowej oraz promocyjnej, a także agitacji bez wcześniejszego ustalenia takich działań z Organizatorem i wyrażenia przez niego pisemnej zgody, przy czym akceptowana jest również zgodna wyrażona w formie elektronicznej. W celu otrzymania zgody Organizatora należy skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@bdffestival.pl . Prowadzenie działalności reklamowej, marketingowej oraz promocyjnej bez posiadanej zgody Organizatora może wiązać się z nałożeniem kary finansowej związanej ze złamaniem zakazu w wysokości 10.000 zł za każdy dzień takiego działania.
 9. Uczestnicy i Wystawcy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 10. Uczestnicy/Wystawcy, którzy na teren BD&FF chcą wprowadzić zwierzęta są obowiązani do posiadania odpowiednich zabezpieczeń dla zwierząt (kagańce, obroże, smycze), a także środków pozwalających na utrzymanie porządku. Właściciele zwierząt są obowiązani zachowywać czystość po swoich zwierzętach i sprzątać pozostawione przez nich nieczystości.
 11. Uczestnik BD&FF zostaje pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z Ustawy zgodnie z którą:
  a. kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
  b. kto wnosi lub posiada na BD&FF broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.
 12. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie trwania BD&FF jest zakazane.

 

§ 6 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 

 1. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu BD&FF, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Utrwalanie przebiegu BD&FF odbywa się z poszanowaniem godności i prawa do intymności Uczestników i Wystawców oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. Organizator utrwala również przebieg BD&FF dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy BD&FF i kolejnych edycji BD&FF w przyszłych latach, a także promocji Organizatora lub partnerów medialnych i sponsorów BD&FF. Uczestnik/ Wystawca BD&FF wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i głosu do powyższych celów.
 3. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu BD&FF, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje właściwym organom ścigania (prokuratura lub Policja). Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu BD&FF materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu BD&FF przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.
 4. Uczestnik/Wystawca otrzyma od Organizatora informacje o lokalizacji punktów medycznych, gastronomicznych, informacyjnych i sanitarnych w formie widocznych tablic informacyjnych oraz dostępnych plansz z lokalizacją wcześniej wymienionych miejsc. Informacji takich udzielają również pracownicy Służby Porządkowej i Służby Informacyjnej.
 5. Organizator zastrzega prawo do odwołania BD&FF bez podania przyczyny o czym poinformuje Uczestników/Wystawców drogą mailową za pomocą maila wskazanego podczas procesu zakupu Biletu. W przypadku zmiany terminu BD&FF z przyczyn lezących po stronie Organizatora, Uczestnik/Wystawca zachowuje prawo albo do zwrotu ceny Biletu, albo do wzięcia udziału w BD&FF w nowym terminie na podstawie posiadanego, a niewykorzystanego Biletu. O wybranej opcji Uczestnik/ Wystawca powinien poinformować Organizatora w ciągu 3 dni od powzięcia informacji o zmianie terminu BD&FF, jeśli w tym czasie Uczestnik/Wystawca nie wskaże Organizatorowi informacji, przyjmuje się, że wybrał opcję skorzystania z Biletu w nowo wyznaczonym terminie BD&FF.
 6. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu BD&FF o czym poinformuje Uczestników/Wystawców drogą mailową za pomocą maila wskazanego podczas procesu zakupu Biletu. W przypadku zmiany terminu BD&FF z przyczyn lezących po stronie Organizatora, Uczestnik zachowuje prawo albo do zwrotu ceny Biletu, albo do wzięcia udziału w BD&FF w nowym terminie na podstawie posiadanego, a niewykorzystanego Biletu. O wybranej opcji Uczestnik/Wykonawca powinien poinformować Organizatora w ciągu 3 dni od powzięcia informacji o zmianie terminu BD&FF, jeśli w tym czasie Uczestnik/Wystawca nie wskaże Organizatorowi informacji, przyjmuje się, że wybrał opcję skorzystania z Biletu w nowo wyznaczonym terminie BD&FF.
 7. Jeżeli w związku ze zmianą terminu BD&FF Uczestnik/Wystawca zdecyduje się zrezygnować z  Biletu, zwrot uiszczonej przez niego ceny nastąpi na takich samych zasadach, jak w razie odwołania BD&FF z zastrzeżeniem, że w takim wypadku terminy zwrotu biegną od dnia złożenia przez Uczestnika/Wystawcy oświadczenia o rezygnacji z Biletu. Uczestnikowi/Wystawcy nie przysługuje zwrot innych kosztów w szczególności: zwrot kosztów podróży, noclegów, ani innych kosztów poniesionych w związku z planowanym udziałem w BD&FF.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu BD&FF.
 9. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników/Wystawców, Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce BD&FF z odpowiednim, co najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem.
 10. Organizator informuje, iż mapa BD&FF wraz z programem opublikowana i dostępna jest na stronie internetowej BD&FF nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem BD&FF.

 

§ 7 ODWOŁANIE BALTIC DRIVE&FLY FESTIVAL

 

 1. Niewykorzystany Bilet Uczestnika/ Bilet Wystawcy nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania BD&FF z przyczyn zależnych od Organizatora oraz z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu sprzedaży biletów.
 2. Organizator zwraca wyłącznie cenę Biletu, chyba że Uczestnik/Wystawca skorzysta z prawa określonego w §6 ust. 5 Regulaminu. Organizator zwróci cenę biletu za pomocą metody płatności użytej przez Uczestnika/ Wystawcę podczas zakupu Biletu.
 3. W przypadku odwołania BD&FF, zmiany programu, zmiany harmonogramu, zmiany czasu lub miejsca BD&FF poinformuje o tym fakcie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej bdffestival.pl lub bezpośrednio w trakcie trwania BD&FF.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej ani osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie BD&FF z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub z powodu wystąpienia Siły Wyższej. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej lub skutków działań osób trzecich, Uczestnik/ Wystawca zachowuje prawo albo do zwrotu ceny Biletu, albo do wzięcia udziału w BD&FF w nowym terminie na podstawie posiadanego, a niewykorzystanego Biletu. O wybranej opcji Uczestnik/Wystawca powinien poinformować Organizatora w ciągu 3 dni od powzięcia informacji o zmianie terminu BD&FF, jeśli w tym czasie Uczestnik/ Wystawca nie wskaże Organizatorowi informacji, przyjmuje się, że wybrał opcję skorzystania z Biletu w nowo wyznaczonym terminie BD&FF.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika/Wystawcy błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji lub innych danych niezbędnych do weryfikacji.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu BD&FF bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu wobec Uczestnika/Wystawcy.

 

§ 8 BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS BALTIC DRIVE&FLY FESTIVAL

 

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na BD&FF oraz porządek podczas trwania BD&FF, poprzez m.in.:
  a. zapewnienie odpowiedniej liczby Służby Porządkowej i Służby Informacyjnej wyróżniającej się elementami ubioru, należycie przeszkolonej do wykonywania powierzonych czynności z zakresu ochrony imprez masowych;
  b. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
  c. powołanie osoby odpowiedzialnej ds. bezpieczeństwa, która to osoba będzie kierowała Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi oraz organizowała ich pracę;
  d. wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
  e. zapewnienie łączności pomiędzy służbami organizującymi zabezpieczenie BD&FF;
  f. zapewnienie sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz środków gaśniczych niezbędnych do zabezpieczenia BD&FF;
  g. wydzielenie pomieszczeń dla służb kierujących zabezpieczeniem BD&FF.
 2. Uczestnicy/Wystawcy BD&FF oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie BD&FF zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych.
 3. Uczestnicy/Wystawcy BD&FF oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie BD&FF obowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na BD&FF, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. W przypadku uszkodzenia Biletu Uczestnik/Wystawca BD&FF zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do punktu wyznaczonego przez Organizatora wraz z uszkodzonym Biletem celem jego wymiany.
 4. Organizator wyznacza strefy podziału terenu BD&FF:
  a. zaplecze techniczno-socjalne,
  b. strefa Wystawców;
  c. sektory, widownia – teren imprezy masowej,
  d. strefa VIP,
  e. wejścia i wyjścia głównego,
  f. Teren Parkingów,
  g. Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.
 5. Strefy gastronomiczne – wydzielone i zamknięte strefy gastronomiczno-handlowe, w których sprzedawany jest alkohol są wyłączone z terenu imprezy masowej i tylko w tych strefach można spożywać zakupiony tam alkohol.
 6. Organizator zapewnia odpowiedni stan techniczny obiektów budowlanych wraz z ich instalacjami i urządzaniami technicznymi w szczególności instalacjami przeciwpożarowymi i sanitarnymi.
 7. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
  a. pracownicy obsługi, Służby Porządkowe oraz Organizator znają rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
  b. Służby Porządkowe są przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej.
 8. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. W czasie BD&FF Organizator oraz Uczestnicy/Wystawcy BD&FF, a ponadto inne osoby przebywające na terenie BD&FF, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

§ 9 SŁUŻBY PORZĄDKOWE

 

 1. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  a. sprawdzania uprawnień do przebywania na BD&FF;
  b. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  c. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, substancje odurzające, środki psychotropowe lub inne przedmioty zagrażające życiu i zdrowiu ludzkiemu;
  d. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na BD&FF, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia BD&FF;
  e. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia BD&FF;
  f. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. z dnia 25 października 2018 roku Dz. U. 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.);
  g. kwalifikowania jako niebezpieczne przedmiotów należących do Uczestników/Wykonawców BD&FF;
  h. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 2. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z terenu BD&FF osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 3. Uczestnicy/ Wystawcy mają obowiązek natychmiastowego reagowania na polecenia Służb Porządkowych, sprawnego przemieszczania się do wyjść ewakuacyjnych i zachowywania przy tym spokoju.
 4. Członkowie Służb Porządkowych, mogą być wyposażeni m.in. w:
  a. ręczne wykrywacze metalu,
  b. inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
 5. Stwierdzenia prawa Uczestnika/Wystawcy BD&FF do przebywania na BD&FF Służby Porządkowych dokonują przez sprawdzenie, czy Uczestnik/Wystawcy BD&FF posiada Bilet oraz czy jest pełnoletni.
 6. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na BD&FF jest zabronione, Służby Porządkowe odmawiają wpuszczenia na teren BD&FF osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwają ją z tego terenu.
 7. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, Służby Porządkowe dokonują ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządzają protokół z tej czynności, a następnie przekazują tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
 8. Osobom, którym odmówiono wstępu na teren BD&FF lub przebywania na nim lub Uczestnikom/Wystawcom usuniętym z terenu BD&FF zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

 

§ 10 REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje dotyczące kwestii regulowanych w niniejszym Regulaminie można składać drogą mailową na adres: biuro@bdffestival.pl lub listownie na adres: 1 maja 39, 71-627 Szczecin w terminie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia podlegającego reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zwięźle opisywać zdarzenie reklamowane oraz wskazywać dane osoby zgłaszającej takiej jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, a także ewentualne roszczenia z nim związane.
 3. Organizator zobowiązuje się do odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Organizator potwierdzi otrzymanie zgłoszenia drogą elektroniczną za pomocą maila.

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo BD&FF są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące BD&FF będą sprzedawane wyłącznie na terenie BD&FF lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży. W przypadku naruszenia przez Uczestnika lub osobę trzecią praw autorskich, Organizator będą dochodzili roszczeń na drodze cywilnej lub/i karnej.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  a. na stronie internetowej pod adresem: bdffestival.pl
  b. w punktach informacyjnych na ternie BD&FF.
 3. Korespondencję do Organizatora kieruje się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Organizatora: bdffestival.pl Organizator zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdy informacja w przedmiocie pytania znajduje się na stronie internetowej BD&FF.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy, a także ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995) oraz Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Karnego oraz Kodeksu Wykroczeń.
 5. Organizator zastrzega, iż szczegółowe zasady konkursów i loterii odbywających się podczas BD&FF zostaną uregulowane w osobnych regulaminach.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu w każdym czasie:
  a. w celu usunięcia błędów lub omyłek w treści Regulaminu,
  b. w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności mających znaczenie dla bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie BD&FF w czasie jego trwania,
  c. ze względu na okoliczności niezależne od Organizatora, mające miejsce po ogłoszeniu Regulaminu, a których Organizator nie mógł wcześniej przewidzieć.
 7. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej BD&FF.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.