Polityka prywatności RODO

 1. Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Organizator informuje, że administratorem danych osobowych jest Nadmorski Park Kultury Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. 1 maja 39, 71-627 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0001092016, REGON: 528016570, NIP: 6711860303. W przypadku Serwisu Internetowego oraz Platformy Biletowej administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. W razie wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora, można skontaktować się z nim pod adresem e-mail: biuro@bdffestival.pl lub na adres siedziby.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  a) złożenia zamówienia i realizacji umowy sprzedaży biletu – na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)
  b) przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Organizatora w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna z 18.07.2002 r.- na postawie art.6 ust.1 lit.a RODO (na postawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane będą przez okres 3 miesięcy w przypadku danych z pkt 3 lit a, w przypadku danych osobowych o których mowa w pkt 3 lit. b do czasu cofnięcia zgody.
 5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także naszym podwykonawcom na podstawie zawartych zgodnie z art. 28 RODO umów powierzenia przetwarzania danych.
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo:
  a) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  b) sprostowania (poprawiania),
  c) w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody – ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych,
  d) ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 7. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 8. Dane osobowe nie zostaną poddane procesowi profilowania.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi realizację zamówienia.